OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 81/2 W DWORACKICH

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim       

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

1)      działki oznaczonej nr 81/2 o pow. 0,2500 ha, położonej w obrębie Dworackie – KW OL1C/00006993/0.

 

W skład przeznaczonej do dzierżawy działki wchodzą klasy gruntu: N – 0,0400 ha, RIVb – 0,2100 ha.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat, tj. od 22 lipca 2020r. do 21 lipca 2023r.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 250,00 zł. Wadium w wysokości 25,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 18/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2020r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 1000.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 18 lipca 2020r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

 

Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn
uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

Świętajno, dnia 15 czerwca 2020 r.

Opublikowano: 15 czerwca 2020 11:37

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

MAPA [735.01 KB]

Wyświetleń: 95

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl