OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W OBRĘBIE ORZECHÓWKO I ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

1)      działki nr 104/3 o pow. 0,2900 ha, położonej w obrębie Orzechówko – KW OL1C/00011230/2.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. W skład przeznaczonej do dzierżawy działki wchodzą klasy gruntu: RIVa – 0,2900 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 290,00 zł. Wadium w wysokości 30,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Okres dzierżawy- 5 lat.

 

2) części działki nr 318/117 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie Świętajno – KW OL1C/00008930/5.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. W skład przeznaczonej do dzierżawy działki wchodzą klasy gruntu: RIVa – 0,0204 ha i RIVb – 0,0096 ha. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 60,00 zł. Wadium w wysokości 10,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Okres dzierżawy- 5 lat.

 

3) części działki nr 318/117 i części działki nr 318/120 o łącznej pow. 0,1300 ha, położonych w obrębie Świętajno – KW OL1C/00008930/5.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze W skład przeznaczonych do dzierżawy działek wchodzą klasy gruntu: RIVb – 0,1000 ha i N – 0,0300 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 130,00 zł. Wadium w wysokości 10,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Okres dzierżawy- 5 lat.

 

4) działek nr 267/16 i 267/17 o łącznej pow. 1,1295 ha, położonych w obrębie Świętajno – KW OL1C/00030945/6.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze W skład przeznaczonych do dzierżawy działek wchodzą klasy gruntu: PsV – 0,8817 ha i N – 0,2478 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 564,75 zł. Wadium w wysokości 60,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Okres dzierżawy- 5 lat.

 

Przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy Zarządzeniem Nr 66/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 31 października 2019r.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 5 lat, tj. od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2024r.

 

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno, pok. nr 11 od godz. 1000 tj.

  • na działkę nr 104/3 o godz. 1000
  • na część działki nr 318/117 o godz. 1030
  • na część działki nr 318/117 i część działki nr 318/120 o godz. 1100
  • na działkę nr 267/16 i 267/17 o godz. 1130

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 26 grudnia 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

 

 Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn
uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

W przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę. W związku z powyższym do podpisania umowy dzierżawy wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zobowiązany jest do złożenia pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia uznaje się, że uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy i wadium nie podlega zwrotowi.

Świętajno, dnia 26 listopada 2019 r.

Opublikowano: 26 listopada 2019 13:01

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Wyświetleń: 187

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl