OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

 

1)      działki oznaczonej nr 216/10 o pow. 0,0470 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00005084/8.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 376,00 zł. Wadium w wysokości 40,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

2)      działki oznaczonej nr 225/1 o pow. 0,0746 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00006991/6.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 596,80 zł. Wadium w wysokości 60,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

3)      działki oznaczonej nr 228/4 o pow. 0,0408 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00006991/6.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 326,40 zł. Wadium w wysokości 30,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

                                                                           

4)      części działki oznaczonej nr 336/7 o pow. 0,0160 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00015159/8.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 128,00 zł. Wadium w wysokości 10,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

5)      części działki oznaczonej nr 336/7 o pow. 0,0200 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00015159/8.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

 

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 160,00 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

6)      części działki oznaczonej nr 336/7 o pow. 0,0260 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00015159/8.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 208,00 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

7)      części działki oznaczonej nr 336/7 o pow. 0,0300 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00015159/8.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 240,00 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

 

8)      części działki oznaczonej nr 336/10 o pow. 0,0280 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00039723/7.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 224,00 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

 

9)      część działki oznaczonej nr 718 o pow. 0,0270 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00002506/2.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 216,00 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 3 lata.

 

Przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy Zarządzeniem Nr 65/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 29 października 2019r.

Umowy dzierżawy na przedmiotowe nieruchomości zostaną zawarte na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022r.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 31 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno, pok. nr 11 od godz. 900 tj.

  • na działkę nr 216/10 o godz. 900
  • na działkę nr 225/1 o godz. 930
  • na działkę nr 228/4 o godz. 1000
  • na część działki nr 336/7 (pow. 160 m2)  o godz. 1030
  • na część działki nr 336/7 (pow. 200 m2)  o godz. 1100
  • na część działki nr 336/7 (pow. 260 m2)  o godz. 1130
  • na część działki nr 336/7 (pow. 300 m2)  o godz. 1200
  • na część działki nr 336/10 o godz. 1230
  • na część działki nr 718 o godz. 13 00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 27 grudnia 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

 Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn
uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

W przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę. W związku z powyższym do podpisania umowy dzierżawy wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zobowiązany jest do złożenia pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia uznaje się, że uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy i wadium nie podlega zwrotowi.

 

Świętajno, dnia 25 listopada 2019 r.

 

Opublikowano: 25 listopada 2019 11:10

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

MAPA DZIAŁKA_216NA10 [2.2 MB]

MAPA DZIAŁKA_225NA1 [2.04 MB]

MAPA DZIAŁKA_228NA4 [2.19 MB]

MAPA CZ_DZIAŁKI_336NA7_160M2 [1014.09 KB]

MAPA CZ_DZIAŁKI_336NA7_200M2 [958.71 KB]

MAPA CZ_DZIAŁKI_336NA7_260M2 [1.12 MB]

MAPA CZ_DZIAŁKI_336NA7_300M2 [1.17 MB]

MAPA CZ_DZIAŁKI_336NA10_280M2 [1.03 MB]

Wyświetleń: 192

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl