OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 224/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) po przetargach przeprowadzonych w dniach 30 kwietnia 2019 r., 18 czerwca 2019 r. oraz 12 września 2019 r., zakończonych wynikiem negatywnym, Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim

 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

1)      działki oznaczonej nr 224/1 o pow. 0,0698 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00006991/6.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat, tj. od 23 października 2019 r. do 22 października 2024r. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 558,40 zł. Wadium w wysokości 60,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 9/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2019 r. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 1100.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 19 października 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn
uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Świętajno, dnia 17 września 2019 r.

Opublikowano: 17 września 2019 11:04

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

mapa [2.4 MB]

Wyświetleń: 359

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl