Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek położonych w Zalesiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) po przetargach przeprowadzonych w dniach 29 sierpnia 2018 r. oraz 27 lutego 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r., zakończonych wynikiem negatywnym Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim

 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1)      działki nr 127/8 o powierzchni 2038 m² - KW OL1C/00001961/2, oraz udział w wysokości 1/3 w działce nr 127/11, o powierzchni 476 m2 – KW OL1C/00046167/3, stanowiącą drogę wewnętrzną, położone w obrębie ZALESIE.

 

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą jego ważności.

Dla ww. działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego z garażem oraz obiektu małej architektury.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 130,00 zł. w tym udział 1 130,00 zł.

Wadium wynosi 1 300,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

2)      działki nr 127/9 o powierzchni 2011 m² - KW OL1C/00001961/2, oraz udział w wysokości 1/3 w działce nr 127/11, o powierzchni 476 m2 – KW OL1C/00046167/3, stanowiącą drogę wewnętrzną, położone w obrębie ZALESIE.

 

 

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą jego ważności.

Dla ww. działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego z garażem oraz obiektu małej architektury.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 030,00 zł. w tym udział 1 130,00 zł.

Wadium wynosi 1 300,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Do cen netto ustalonych w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 24 października 2019r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. od godz. 1000 tj.

  • na działkę nr 127/8 o godz. 1000
  • na działkę nr 127/9 o godz. 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 20 października 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

 

Świętajno, dnia 16 września 2019r.

 

 

 

Opublikowano: 16 września 2019 12:28

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

MAPA [171.84 KB]

Wyświetleń: 337

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl