Ogłoszenie o X przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętajnie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniach 10 marca 2017r., 23 maja 2017r., 10 lipca 2017r., 26 września 2017r., 30 listopada 2017r., 10 kwietnia 2018r., 29 maja 2018r., 19 lipca 2018r. i 6 września 2018 r. zakończonych wynikiem negatywnym  

 

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO

 

ogłasza X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1)      nieruchomości z prawem zabudowy, składającej się z działki oznaczonej nr 197/1, o powierzchni 0,0856 ha – KW OL1C/00025745/6 i działki nr 685/1 o powierzchni 0,0550 ha – KW OL1C/00006991/6, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 000,00 zł.

Wadium wynosi 2 500,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta stanowi teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu  26 MN.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 1100.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu.

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

 

Świętajno, dnia 23 stycznia 2019r.

 

 

 

Opublikowano: 23 stycznia 2019 13:52

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

mapa [582.94 KB]

Wyświetleń: 350

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl