Informacja dot. realizacji projektu konkursowego pt. „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”

 (link otworzy duże zdjęcie)

unia10.jpg

W dniu 30 maja 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą Świętajno dot. realizacji   projektu współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020  pt. „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno” .

Wartość projektu wynosi  1.111.944,75 zł. Wkład własny projektu 77.910 PLN ( 7,01%  wartości projektu). Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 1.034 034,75 PLN z następujących źródeł :

a)      Środki europejskie w kwocie 945 153,03 PLN, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych,

b)      Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 88 881,72 PLN,

 

Okres realizacji projektu : od  1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 roku.

Projekt zakłada pobudzenie aktywności społecznej w 5 sołectwach : Świętajno, Dunajek, Pietrasze, Chełchy, Cichy głównie poprzez działania animatorów społecznych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji rodzinnej 122 mieszkańców - ok. 32 rodzin (w tym: 74 kobiet, 48 mężczyzn,  w tym 8 osób z niepełnosprawnościami) z terenu Gminy Świętajno poprzez:

- realizację indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu i ich rodzin/otoczenia, wsparcie psychologa,

terapeuty, prawnika i in. specjalistów w zależności od potrzeb uczestników;

- animację społeczną - prowadzenie działań przez animatorów w poszczególnych miejscowościach angażujących mieszkańców do podejmowania działań: udział w warsztatach "szytych na miarę", organizację i prowadzenie inicjatyw lokalnych, udział w spotkaniach z animatorem

- prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu: cykle szkoleniowe Akademia Lokalnych Liderów, Akademia Menadżerów

Lokalnych Inicjatyw, Akademia Komunikacji Społecznej;

Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego z terenu Gminy Świętajno.

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych - wykorzystanie modelu "ścieżka pracy animatora społecznego" wypracowanego przez Stowarzyszenie ESWIP w ramach PO KL.

 

 

Kierownik GOPS w Świętajnie

Wiesława Derlaga

Opublikowano: 19 czerwca 2019 11:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 169

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl