Podatek od środków transportowych

Kto musi opłacać

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych (art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Co zrobić by opłacić

– podatnicy, którzy są już posiadaczami środków transportowych, są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 – wraz z załącznikiem DT-1/A  (załączniki poniżej) –  na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego,
– osoby, które nabyły środek transportu po 15 lutego, mają obowiązek w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu, zgłosić obowiązek podatkowy na druku DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A o posiadanych środkach transportowych.

UWAGA! Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:
• wygaśniecie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
• zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,
• korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji,
• przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

 Wymagane dokumenty

– DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych,
– DT-1/A – załącznik do deklaracji DT-1,
– faktura lub umowa kupna-sprzedaży,
– dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentów,
– decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu,
– w przypadku korekty deklaracji pisemne uzasadnienie.

Wysokość podatku

Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek.

UWAGA! W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Sekretariat Urzędu Gminy w Świętajnie – pon.- pt. 7.30-15.30 lub pok.16, piętro 1.

Kiedy opłacać

Jeżeli obowiązek powstał:
– w latach poprzednich (kontynuacja obowiązku podatkowego), podatek jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku,
– po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach:
– I rata – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
– II rata – do dnia 15 września roku podatkowego.
– po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 Gdzie należy opłacać

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świetajno

Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025),
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 362),
– uchwała Nr XXXVI/170/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4926).

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Ulgi

Organ podatkowy (Wójt Gminy Świętajno) na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę,
Podstawa prawna: art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, na jego wniosek, mogą być udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa wyżej:
1) które nie stanowią pomocy publicznej,
2) które stanowią pomoc „de minimis”,
3) które stanowią pomoc publiczną.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.362)

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę – podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/164/17 Rady Gminy w Świetajnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4470).

 

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Formularze i załączniki:

dt1__deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf [pdf, 106.29 KB]

dt1a__zalacznik_do_deklararacji_od_srodkow_transportowych.pdf [pdf, 97.63 KB]

Kategorie:

Podatki i opłaty lokanle

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl