Decyzje o warunkach zabudowy

6730

1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami:
- 2 kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych także w skali 1:2000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar (nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniej jednak niż 50 m), na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem,
- koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem
- dokumenty zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla danego zamierzenia inwestycyjnego lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorem sieci a inwestorem
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
- dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydanie decyzji związanej z gospodarstwem rolnym).
2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Urząd Gminy Świętajno; 19-411 Świętajno 104

- 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika
- 107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 56 zł - za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

Nie podlegają opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świętajno lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno www.swietajno.pl znajduje się numer rachunku bankowego.

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi kompletnego wniosku). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 647 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- kopie map zasadniczych można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Olecku, ul. Kolejowa 32.
- dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania

Formularze i załączniki:

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WNIOSEK [doc, 45.5 KB]

Kategorie:

Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl