Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym

7342

1. W przypadku przewozów regularnych:
- wniosek,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
- cennik,
- kopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozu,
- dowód opłaty za wydanie zezwolenia.
2. W przypadku przewozów regularnych specjalnych:
- wniosek,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
- kopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
- dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

Urząd Gminy Świętajno (pok. nr 13) tel. 87 520 70 21

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar Gminy Świętajno (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

- do 1 roku 100,00 zł

- do 2 lat 150,00 zł

- do 3 lat 200,00 zł

- do 4 lat 250,00 zł

- do 5 lat 300,00 zł.

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa wyżej.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w przeciągu miesiąca od daty wpływu wniosku

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. Nr 144, poz. 1519),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4.12.2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. nr 235 poz.1726 ze zm.)

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym [pdf, 22.8 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl