Zaproszenie na XXXIII sesje Rady Gminy Świętajno

 

Świętajno, dnia 17.08.2017 roku

Or.0002.7.2017                                                                                                             Pan/Pani

.................................................................................

Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Kierownik GOPS,

Kierownik GBP, Dyrektor GOK, Kierownik ŚDS

 

 

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 23 sierpnia2017r. (środa) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

  2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

  3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Świętajno,

  4/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świętajno na lata 2017 – 2022,

  5/ ustalenia treści napisu na tablicy pomnika w Świętajnie.

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

9. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Świętajno.

 

 

 

INFORMUJĘ: iż protokół z XXXII sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXIII sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Uss

Opublikowano: 17 sierpnia 2017 15:17

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 365

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl