Obowiązek zgłaszania świń przeznaczonych do uboju w gospodarstwie na użytek własny

Wobec opublikowania w dniu 05 lipca b.r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1196 włączającej  trzy gminy w naszym powiecie: Wieliczki, Olecko, Świętajno do tzw. strefy ochronnej (żółtej), przypominamy o obowiązku zgłaszania świń przeznaczonych do uboju w gospodarstwie na użytek własny do urzędowych lekarzy prywatnej praktyki celem przeprowadzenia badania przed- i poubojowego oraz o obowiązku zgłaszania każdego upadku świni do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku  w ciągu 24 godzin od zaistnienia.
 
 

W związku z przewidywanym w najbliższym czasie włączeniem trzech gmin powiatu oleckiego t.j. Wieliczki, Olecko, Świętajno do tzw. obszaru ochronnego z powodu wystąpienia następnych przypadków i ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików i świń na terenach bezpośrednio z nami sąsiadujących w województwie podlaskim, uprzejmie informuję właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, że będą musieli spełnić szereg dodatkowych  obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia w 2017r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Najważniejsze z nich to:

  1. Obowiązek codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń i niezwłocznego zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi weterynaryjne, wójta, burmistrza, prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia choroby.
  2. Obowiązywać będą nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:

        - Nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami,

        - Nakaz sporządzania i aktualizowania spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta,       warchlaki, tuczniki, lochy, knury, knurki,

      -  Nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami/wejściami do gospodarstw oraz wyjazdami/wyjściami z gospodarstw a także przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego-posiadanie dowodów zakupu do okazania w trakcie kontroli,

     - Nakaz stosowania przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF,

     - Nakaz bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi i sprzętów używanych do obsługi świń,

     - Nakaz obowiązkowego badania przedubojowego i poubojowego świń ubijanych w gospodarstwie na użytek własny na koszt właściciela wraz z kosztami najczęściej podwójnych dojazdów,

     - Nakaz informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym upadku świni w ciągu 24 godz. od zaistnienia,

    - Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

    - Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72    godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

Spełnienie powyższych wymagań będzie przedmiotem 2-krotnych w ciągu roku kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Niespełnienie dodatkowych wymagań objęte jest postępowaniem administracyjnym, sankcjami karnymi, , jak również  dotkliwymi karami finansowymi.

Dlatego też gospodarstwom, w których chów świń nie jest zasadniczym kierunkiem produkcji i głównym źródłem utrzymania, a także  właścicielom stad utrzymującym  świnie wyłącznie na użytek własny, gorąco i w dobrej wierze zalecam stopniowe, wraz z dorastaniem zwierząt do wagi ubojowej lub zakończonym odchowem prosiąt,  zaprzestanie chowu świń do czasu wygaśnięcia epizootii afrykańskiego pomoru świń, przynajmniej w naszym północno-wschodnim regionie. W aktualnej sytuacji pozwoli to zdroworozsądkowo uniknąć dodatkowych kosztów, uciążliwości i obowiązków.

Fakt wygaszenia chowu świń należy w ciągu 7 dni zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku.

Opublikowano: 13 lipca 2017 12:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 404

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl