OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OŚB.7234.1.2018. Nazwa zadania: ,,Zakup żwiru wraz z transportem do remontu dróg gminnych”

Wójt Gminy Świętajno

19-411 Świętajno

 

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

,,Zakup żwiru wraz z transportem do remontu dróg gminnych”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1.  Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1)      należy ja złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)      na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy

oraz napis:

oferta cenowa na  zadanie pn.: ,,Zakup żwiru wraz z transportem do remontu dróg gminnych”

3)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

      4)   ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką,

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)      rodzaj zamówienia: dostawa,

2)      termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

3)      opis przedmiotu zamówienia:

 

dostawa – żwir z transportem do bieżących remontów dróg gminnych na wybranych odcinkach dróg – według potrzeb w trakcie prac remontowych. Ogólna ilość szacunkowa żwiru – 109 transportów po 26 ton każdy w/g frakcji:

- frakcja 16-31,5 w/g obowiązujących norm krzywej przesiewu

 

3.  Wymagany termin realizacji umowy:

 

      Rok 2018.

 

4.   Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

      Cena – 100%.

 

5.   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

 

1)      formularz oferty wg załączonego wzoru,

3)      wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

 

 

6.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

 

     W cenę oferty należy wliczyć:

     a) wartość usługi określona w oparciu o przedmiot zamówienia,

     b) obowiązujący podatek VAT.

     Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest

     obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej

     trwania.  Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego

     wymogom i o najniższej cenie.

 

7.  Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

 

     Ofertę cenowa należy złożyć w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 12ºº w

     zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno,                     

     19-411 Świętajno 104.

 

      Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz

   napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: ,,Zakup żwiru wraz z transportem do remontu dróg gminnych”.

 

      Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona

      Dostawcy nie otwarta.

      Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed

      terminem upływu jej składania.

 

8.   Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

 

      Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 19 stycznia 2018 roku o godz. 1215 w

      siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 2 (sekretariat).

 

9.   Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcą jest:

 

      Pracownik merytoryczny Wierciszewski Krzysztof – pok. nr, 11, tel.  87-5207024.

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

 

      W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Dostawca

      podpisze umowę w Urzędzie Gminy Świętajno.

Opublikowano: 10 stycznia 2018 12:37

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

formularz_ofertowy.doc [17 KB]

wzor_umowy.docx [7.52 KB]

Wyświetleń: 50

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl