OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 2632.19.2017. Nazwa zadania: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świetajno w roku 2018

 

Wójt Gminy Świętajno

19-411 Świętajno

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2018

(na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

  1. 1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1)    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:  oferta cenowa na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2018.

3)    ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

4)    ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

5)    ma obejmować całość zamówienia.

 

  1. 2.    Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno (autobusów, pojazdów pożarniczych, ciągnika, samochodów osobowych, kosiarek, pił motorowych i innego sprzętu) w 2018 roku, w następujących ilościach:

            1/ etylina bezołowiowa Pb 95 – 1 260 litrów;

            2/ olej napędowy – 26 100 litrów

2)    Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw w ust. 1 bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

3)    Etylina bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2014r. poz. 1728 oraz z 2015r. poz. 1361) oraz odpowiednio Normy PN – EN 228 i PN – EN 590.

4)    Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

5)    Odbiór paliw odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, która musi zawierać datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową paliwa, markę i nr pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.

6)    Zaoferowana przez Dostawcę cena powinna zawierać upust cenowy wyrażony w złotych. Wysokość upustu cenowego zostanie utrzymana na tym samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.

7)    Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.

8)    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do uruchomienia co najmniej 1 stacji paliw na terenie Gminy Świętajno, wyposażonej w co najmniej 1 dystrybutor paliwa dla benzyny bezołowiowej 95 oraz co najmniej 1 dystrybutor dla oleju napędowego.

 

  1. 3.    Wymagany termin realizacji umowy:

od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

  1. 4.    Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

  1. 5.    Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru,

2)    kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

3)    wypełniony i zaparafowany projekt umowy.

 

  1. 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć: podatek VAT

      Cena, jaką Zamawiający zapłaci, za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 

      zatankowanego paliwa oraz cenę paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej

      stacji) w danym dniu, z uwzględnieniem upustu cenowego.

 

  1. 7.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2017r., do godz. 10,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2018.”

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

  1. 8.    Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 7 grudnia 2017r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 2

 

  1. 9.    Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny Katarzyna Jagłowska - pok. nr 12, tel. 87 520 70 27

  1. 10.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Gminy Świętajno.

Umowa będzie zawierała wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

 

W załączeniu:

1)    formularz oferty,

2)    kserokopię aktualnego wpisu

3)    wypełniony i zaparafowany projekt umowy.

Opublikowano: 27 listopada 2017 14:08

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Formularz oferty [30 KB]

Zał 3. Wzór umowy [26 KB]

Zał 1. Do umowy. Wykaz osób upoważnionych [10.5 KB]

Zał 2. Do umowy. Wykaz pojazdów [11 KB]

Wyświetleń: 60

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl