Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż działek w Świętajnie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniu 25 października 2016r., 12 grudnia 2016r., 6 marca 2017r., 30 czerwca 2017r., 18 sierpnia 2017r. i 29 listopada 2017r. zakończonych wynikiem negatywnym  

 

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1)      działki z prawem zabudowy, oznaczonej nr 673/3, o powierzchni 0,1153 ha, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00006991/6 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000,00 zł.

Wadium wynosi 1 800,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta stanowi teren  usług turystycznych o symbolu 35 UT. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej relacji Dunajek – Olecko.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

 

2)      działki z prawem zabudowy, oznaczonej nr 673/4, o powierzchni 0,1218 ha, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00006991/6 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000,00 zł.

Wadium wynosi 1 800,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta stanowi teren  usług turystycznych o symbolu 35 UT. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej relacji Dunajek – Olecko.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 15 marca 2018r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. od godz. 1000 tj.

  • na działkę nr 673/3 o godz. 1000
  • na działkę nr 673/4 o godz. 1030

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 11 marca 2018r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wraz z podatkiem VAT, należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

 

 

Świętajno, dnia 7 lutego 2018r.

 

 

 

Opublikowano: 07 lutego 2018 10:48

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

mapa [1.59 MB]

Wyświetleń: 98

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl