Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 28 w miejscowości Połom

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniach 7 grudnia 2016r., 17 stycznia 2017r., 3 marca 2017r. i 12 kwietnia 2017r. zakończonych wynikiem negatywnym  

 

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO

 

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku nr 28, w miejscowości Połom, na działce oznaczonej nr geod. 1/11, o pow. 273m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

Księga wieczysta nieruchomości – KW Nr OL1C/00026562/6

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Lokal mieszkalny nr 7 – położony na parterze w budynku 12-lokalowym nr 28, składający się z kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i 3 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 60,80m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 25/273. Piwnice w budynku nie są pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu  przepisów ustawy o własności lokali, są częściami wspólnymi budynku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 000,00 zł.

Wadium wynosi 3 000,00 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą jego ważności.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11.

Forma nabycia:

Ogłoszony do przetargu lokal wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku będzie sprzedany na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej  umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Świętajno ustaloną w przetargu kwotą. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sadowych obciążają nabywcę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 19 maja 2017r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu.

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

Świętajno, dnia 19 kwietnia 2017r.

 

Opublikowano: 19 kwietnia 2017 09:03

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

mapa [535.65 KB]

Wyświetleń: 314

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl