{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  05.12.2017<\/p>\n\t\t

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia\u0142ania \u201eLider w EGO\u201d og\u0142asza nab\u00f3r wniosk\u00f3w obj\u0119tych Programem Rozwoju Obszar\u00f3w Wiejskich na lata 2014-2020<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  23.11.2017<\/p>\n\t\t

  ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE ORAZ WARSZTATY zwi\u0105zane z naborem wniosk\u00f3w o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddzia\u0142ania 19.2 \u201eWsparcie na wdra\u017canie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo\u0142eczno\u015bd\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  09.10.2017<\/p>\n\t\t

  Zarz\u0105dzenie Nr 47\/17 W\u00f3jta Gminy \u015awi\u0119tajno z dnia 6 pa\u017adziernika 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa\u0142y w sprawie Rocznego Programu Wsp\u00f3\u0142pracy Gminy \u015awi\u0119tajno z organizacjami pozarz\u0105dowymi oraz podmiotami, o kt\u00f3rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t